Media o kolei - PKP WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA [grupa PKP]

czyli z prasy, radia, tv i netu poukładane tematycznie

Moderatorzy: eg_ptmkż, mod-Kolej w skali 1:1

eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

WKD kupuje pociągi

Postautor: eg_ptmkż » 09 cze 2009, 18:24

W dniu 27 maja 2009 roku Warszawska Kolej Dojazdowa ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę 14 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zamówienie obejmuje ponadto świadczenie usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania każdego ezt oraz przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, utrzymania i napraw bieżących taboru. WKD wymaga również od producenta udzielenia gwarancji jakości na okres minimum 48 miesięcy licząc od daty odbioru każdego pojazdu. Termin wykonania zamówienia oznaczono do dnia 31 grudnia 2012 roku. Producenci mogą składać oferty do 9 lipca 2009 roku, do godz. 9:00.

Podstawowe parametry, które muszą spełnić ezt są następujące:
1. Prędkość eksploatacyjna –80 km/h
2. Ilość miejsc siedzących –co najmniej 120
3. Całkowita ilość miejsc –co najmniej 500, przy zapełnieniu 5 os/m2
4. Długość pojazdu jednoprzestrzennego –od 56 do 60 m
5. Przyśpieszenie rozruchu –co najmniej 1,2 m/s2 (w zakresie od 0 do 40 km/h)
6. Wysokość podłogi w poziomie drzwi wejściowych –od 400 do 600 mm
7. Nacisk na oś przy obciążeniu maksymalnym –do 150 kN
Przy wyborze oferenta będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Cena ofertowa brutto - waga: 65.
2. Zużycie energii elektrycznej przez pojazd ezt na linii WKD dla przejazdu teoretycznego –waga: 25.
3. Gwarancja - waga: 5.
4. Termin dostawy pierwszej sztuki ezt - waga: 5.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz udokumentują to poprzez wykazanie należycie wykonanej dostawy dla Zamawiających - nie mniej niż 6 sztuk nowych ezt realizujących kolejowe przewozy pasażerskie z prędkością eksploatacyjną co najmniej 80 km/h. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu (typu EZT), ilości (nie mniej niż 6 szt. nowych EZT realizujących kolejowe przewozy pasażerskie z prędkością eksploatacyjną co najmniej 80 km/h), dat wykonania i odbiorców. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencji). Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o załączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń powinno wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zakup nowych pociągów będzie jednym z elementów realizowania podpisanej w dniu 19 maja 2009 roku przez Warszawską Kolej Dojazdowa sp. z o.o. oraz „Koleje Mazowieckie –KM”sp. z o.o. umowy ramowej z Zarządem Województwa Mazowieckiego na organizację i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego na okres 15 lat.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach umów zobowiązał się do przekazania Spółkom na ich działalność w okresie obowiązywania umów, czyli w latach 2009-2024 ok. 3 mld zł, z czego 677,7 mln zł przypada dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wzmacnia to istotnie wiarygodność finansową, umożliwiając zaciąganie przez Spółki długoterminowych zobowiązań bądź otrzymanie wsparcia od międzynarodowych instytucji finansowych.
Umowę ramową w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisał Marszałek Województwa Mazowieckiego –Adam Struzik oraz Piotr Szprendałowicz, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. W imieniu Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa podpisy złożyli: Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu oraz Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych i Handlowych.
W oparciu o środki zapisane w umowie WKD w latach 2009-2015 zamierza podjąć szereg inwestycji na rzecz taboru oraz infrastruktury, z których najważniejsze to:
- Zakup 20 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych –w dwóch etapach: 14+6
- Przebudowa systemu zasilania na napięcie 3000V
- Budowa systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na stacjach i przystankach osobowych
- Remont szlaku Warszawa Śródmieście WKD –Komorów
Budowa drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna –Grodzisk Mazowiecki Radońska.
Obecnie Warszawska Kolej Dojazdowa posiada kilkanaście dość już wiekowych jednostek EN94 oraz jeden ezt EN95, który dostarczyła bydgoska PESA.

www.inforail.pl


eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Nowy tabor WKD pod koniec 2010 r.

Postautor: eg_ptmkż » 15 mar 2009, 11:18

- Obecnie jesteśmy w trakcie uzgadniania niezbędnych zabezpieczeń finansowych i pod koniec bieżącego roku powinno dojść wreszcie do przetargu na budowę nowych pojazdów dla WKD. Liczymy, że pierwszy prototypowy skład powinien się pojawić pod koniec roku 2010 - mówi Grzegorz Dymecki, prezes Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Olgierd Lewan, WPR: O historycznym wpływie WKD, a kiedyś EKD, na rozwój zachodniego pasma podwarszawskiego oraz o jej obecnej roli dla transportu publicznego w regionie napisano i powiedziano już tyle, że przejdźmy od razu do szarej codzienności. Jakie są szanse na rozgęszczenie ogromnego tłoku w pociągach w szczytowych godzinach dojazdów do pracy?

Grzegorz Dymecki, prezes WKD: Ten tłok jest wskaźnikiem, jak bardzo ta linia kolejowa jest potrzebna mieszkańcom. To z handlowego, z biznesowego punktu widzenia bardzo cieszy, bo potwierdza także i w obecnych czasach celowość utrzymywania i rozwoju tej linii. Z drugiej strony jest też dla nas ogromnym wyzwaniem by nadążyć za potrzebami. Barierą ograniczającą nasze aktualne możliwości jest stan posiadanego taboru. Sprywatyzowanie WKD drogą przejęcia udziałów przez samorząd wojewódzki przy współudziale lokalnych samorządów gminnych jest koncepcją bardzo dobrą, bo daje poczucie współwłasności, a więc większe zainteresowanie sprawami WKD w gminach przez naszą kolej obsługiwanych. Niestety, wydłużający się proces obejmowania udziałów spowodowany brakiem stanowiska samorządu Warszawy spowodował, że rozpoczęcie procedury pozyskiwania nowego taboru opóźniło się niemal o dwa lata. Obecnie jesteśmy w trakcie uzgadniania niezbędnych zabezpieczeń finansowych i pod koniec bieżącego roku powinno dojść wreszcie do przetargu na budowę nowych pojazdów dla WKD. Liczymy, że pierwszy prototypowy skład powinien się pojawić pod koniec roku 2010. Całość taboru powinno nam się udać wymienić w latach 2011-13, ale gdybym miał w tej chwili zdeklarować, że uda nam się ten proces zakończyć przed mistrzostwami Euro’2012, to byłaby to deklaracje na wyrost. Zbyt wiele jeszcze w tej chwili niewiadomych, no i nie wiemy jak na nasze plany wpłynie nadchodzący kryzys gospodarczy.

O.L.: Czy do tego czasu jesteśmy skazani na obecny tłok?

G.D.: Największe obciążenie linii notujemy na odcinku od Komorowa do Warszawy i tu w szczytowych godzinach sukcesywnie zwiększamy częstotliwość kursowania pociągów. Obecnie w porannym szczycie pomiędzy godziną 7.00 a 7.20 kursują nawet, co 7 minut! Chcemy, by w dni robocze w godzinach miedzy 6.00 a 9.00 pociągi kursowały nie rzadziej, niż co 10 minut. Mam nadzieję, że uda nam się to osiągnąć już w przyszłorocznym rozkładzie jazdy, czyli od początku roku 2010. Będzie to wymagało pewnej rewolucji w rozkładzie, bo trzeba będzie podporządkować temu systemowi również odjazdy pociągów ruszających z Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Podkowy Leśnej. To jest to, co możemy zrobić obecnie w ramach działań doraźnych. Prawdziwa poprawa i częstotliwości kursowania i warunków podróży, może nastąpić dopiero po wymianie taboru, czyli za kilka lat. Docelowo przewidujemy wtedy kursowanie pociągów w szczycie, co 5 minut. Częściej się już nie da bez gruntownej przebudowy przystanku końcowego Warszawa Śródmieście, a na to szans na razie nie ma. Jest tam tak wąsko, że nie ma możliwości wybudowania drugiego peronu dla podróżnych, a dysponując jednym peronem dla wysiadających i wsiadających, przy konieczności zmiany przez obsługę kierunku biegu pociągu, te planowane 5 minut od wjazdu do wyjazdu jest czasem już maksymalnie wyśrubowanym.

O.L.: Dużo się ostatnio mówiło o planach uruchomienia nowych linii WKD: z Michałowic do Janek i „tramwajowej” linii w Pruszkowie…

G.D.: Tak, mamy takie plany. W przypadku linii miejskiej ze stacji Komorów do stacji PKP Pruszków są to plany bardzo realne, oparte o istniejące torowisko, wykorzystywane przez nas w celach technicznych. Kiedyś wiodło ono obrzeżami Pruszkowa, ale obecnie jest niemal w centrum miasta i aż się prosi, żeby uruchomić tam też przewozy pasażerskie, które dla Pruszkowa i Komorowa mogłyby spełniać rolę miejskiego tramwaju, obsługującego okoliczne osiedla. Uruchomienie tej linii zależy jednak od partycypacji w kosztach zainteresowanych samorządów, przede wszystkim Pruszkowa. Możemy zapewnić remont torowiska i obsługę tej linii, ale zakup odpowiedniego taboru i budowa przystanków musiałaby pozostać w gestii miasta. Z uwagi na warunki eksploatacji, w tym przede wszystkim sąsiedztwo domów mieszkalnych, musi to być cichy i ekologiczny pociąg spalinowy lub elektryczny-akumulatorowy. Szacunkowy czas przejazdu ok. 10 minut sprawia, że na początek wystarczyłby do obsługi tej linii dwa pojazdy. Jesteśmy obecnie w trakcie uzgodnień szczegółów z władzami miasta, które bardzo popierają ten pomysł, ale o terminach jego realizacji będzie można mówić dopiero po zakończeniu tych rozmów. Natomiast plany budowy nowej linii z Michałowic do Janek są mniej konkretne. Przede wszystkim wymagają dużo większego nakładu finansowego, bo była by to budowa nowej linii od podstaw. Nieco problematyczne wydaje się również wykorzystanie tej linii przez pasażerów, bo nie obsługiwałaby ona większych miejscowości po drodze, a przecież na zakupy do ogromnego centrum handlowego w Jankach jeździmy raczej samochodami. Tak, więc mimo zainteresowania samorządu wojewódzkiego tą linią, decyzję o jej budowie należy odłożyć na później.

O.L.: Czy oprócz częstotliwości kursowania zamierzacie też zwiększyć prędkość? Pasażerowie narzekają często, że kolejka „się wlecze”…

G.D.: I nie mają racji. Pasażerowi, który wsiada powiedzmy w Podkowie Leśnej i jedzie do centrum Warszawy 42 minuty wydaje się, że jedzie długo. A przecież przejazd tej trasy samochodem zajmuje mu zazwyczaj ponad godzinę, a w porannych korkach czasem znacznie dłużej. Robiliśmy porównania z warszawskim metrem, które przecież jako kolej podziemna, jest uważane za bardzo szybki środek komunikacji. Na przykład na 17-kilometrowej trasie z Kabat do stacji Ratusz, dokładnie tak długiej jak odcinek z Komorowa do Warszawy Śródmieście - my jedziemy 29 minut, a metro wyprzedza nas… o całą jedną minutę! Nasza tak zwana prędkość handlowa, czyli ta, z którą dociera pasażer do stacji docelowej to 34-35 km/godz. Z podobną prędkością jeżdżą linie metra na całym świecie. Komunikacja miejska i ruch samochodowy są w dużych aglomeracjach znacznie wolniejsze. Dlatego właśnie to do tego typu komunikacji szynowej, jak nasza poczciwa „WuKaDka” należy przyszłość komunikacyjna w dużych zespołach miejskich.

źródło: www.gazetawpr.pl, 13 marca 2009
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Z biletem WKD w KM

Postautor: eg_ptmkż » 04 gru 2008, 18:44

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że w związku z pracami polegającymi na remoncie nawierzchni torowiska, w dniach 2-14 grudnia, w godz. 8:50-16:50, (na odcinku pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Maz.) wszystkie osoby posiadające ważny bilet WKD (okresowy lub jednorazowy) mogą w tym okresie podróżować pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście.

Podróżny zamierzający odbyć przejazd pociągiem KM na podstawie biletu jednorazowego WKD, zobowiązany jest do zgłoszenia się do kierownika pociągu Kolei Mazowieckich w celu zalegalizowania takiego przejazdu.

Podróżny nie posiadający ważnego biletu WKD, w pociągu Kolei Mazowieckich zostanie uznany za jadącego bez ważnego biletu i oddany windykacji należności według zasad obowiązujących w KM.

źródło: WKD, 3 grudnia 2008
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Nowy tabor WKD dopiero w 2011 r.

Postautor: eg_ptmkż » 22 lis 2008, 18:31

Dopiero w 2011 roku pasażerowie kolejki WKD doczekają się nowych pociągów. Na razie muszą jeździć w ogromnym ścisku rozklekotanymi składami.

Choć już od ponad roku kolejka ma nowego właściciela, to szumnie zapowiadanych inwestycji wciąż nie widać. - Tłok z miesiąca na miesiąc jest coraz większy. Stare wagoniki z lat 70. wyglądają jakby miały się zaraz rozlecieć - narzeka Adam Sonik z Komorowa. Największy udziałowiec spółki WKD - samorząd Mazowsza na razie nie wywiązuje się z obietnic. Tuż po przejęciu kolejki, w październiku 2007 roku wicemarszałek Mazowsza Piotr Szprendałowicz zapowiadał szybkie ogłoszenie przetargu na 13 nowych pociągów. Prezes kolejki Grzegorz Dymecki planował, że pasażerowie pojadą nimi jesienią 2009 roku. Wciąż jednak nie zaczęto szukać dostawcy nowych składów. - Najpierw musiało zostać zrobione studium wykonalności. Przetarg najprawdopodobniej zostanie ogłoszony pod koniec roku - informuje Joanna Czechowicz-Bieniek z biura prasowego urzędu marszałkowskiego.

W WKD twierdzą jednak, że spółka zacznie raczej szukać dostawcy na początku przyszłego roku. - Musimy jeszcze zdecydować, jakie będzie napięcie na linii. 600 V jak dotychczas czy raczej 3 kv jak na liniach PKP - mówi Krzysztof Kulesza. Dodaje, że przed ogłoszeniem przetargu trzeba było poczekać na studium wykonalności, żeby znaleźć odpowiedź na kilka pytań, m.in. ile trzeba kupić składów i czy budować nowe odnogi torów. - Potwierdziło się, że uzasadniona ekonomicznie będzie budowa odnogi z Michałowic do centrum handlowego w Jankach. Okazało się za to, że nie byłoby raczej zbyt wielu podróżnych na łącznicy z Komorowa do Pruszkowa, po który również miały jeździć składy WKD - zaznacza Kulesza.

Według autorów studium wykonalności z Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu po zmodernizowaniu trasy z Warszawy do Grodziska Maz. i Milanówka i po wybudowaniu odnogi do Janek potrzebne będą 22 60-metrowe pociągi. Z Warszawy do Komorowa miałyby jeździć co 5 min, a dalej do Podkowy Leśnej, Grodziska Maz. i Milanówka co 15 min. Pociągi najprawdopodobniej będą kupowane w dwóch etapach. Na początku przyszłego roku zostanie ogłoszony przetarg na kilkanaście składów. Oznacza to, że na torach zobaczymy je dopiero w 2011 r.

WKD zapowiada też, że w 2010 rozpocznie się gruntowna modernizacja torów, w trakcie której najprawdopodobniej powstanie mijanka na jednotorowym odcinku z Grodziska Maz. do Podkowy Leśnej. Dzięki temu pociągi będą mogły kursować częściej. Tory sukcesywnie mają być remontowane do 2012 lub 2013 roku. Przejazd z Grodziska Maz. do Warszawy ma skrócić się z 57 do 45 minut. Terminu budowy linii do Janek nikt nie ujawnia.

Na razie WKD skupia się na doraźnych remontach. W najbliższy weekend zamierza wymieniać rozjazdy w Podkowie Leśnej. Z tego powodu w sobotę i niedzielę pociągi WKD będą kursować tylko z Warszawy do Podkowy Leśnej Wschodniej i z Podkowy Leśnej Zachodniej do Grodziska Maz. Na wyłączonym odcinku będą jeździć zastępcze autobusy.

źródło: Krzysztof Śmietana, Gazeta Wyborcza, 20 listopada 2008
Awatar użytkownika
Misiek
Posty: 1532
Rejestracja: 23 kwie 2007, 22:26
Lokalizacja: Warszawa
Been thanked: 4 times
Kontaktowanie:

Re: Media o kolei - PKP WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA [grupa PKP]

Postautor: Misiek » 29 sie 2008, 08:01

Za to specjalnie z tej okazji ZTM zmienił nazwę przystanku z "PKP Aleje Jerozolimskie" na "PKP WKD Aleje Jerozolimskie".

:)
Awatar użytkownika
oelka
Moderator
Posty: 2082
Rejestracja: 09 kwie 2006, 00:34
Lokalizacja: MDM
Has thanked: 8 times
Been thanked: 5 times
Kontaktowanie:

Re: WKD już bez PKP

Postautor: oelka » 29 sie 2008, 00:14

ernie_gdynia pisze:... zmianie na: „Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.”.
Szkoda ze nie wrócono do dawnej nazwy: Elektryczne Koleje Dojazdowe. Dobrze, że nie przeszły nazwy w rodzaju Grodziska czy Podkowińska Kolej Dojazdowa. A niektórzy przedstawicie samorządów mieli takie pomysły.

Krzysztof
Ostatnio zmieniony 29 sie 2008, 10:14 przez oelka, łącznie zmieniany 2 razy.
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

WKD już bez PKP

Postautor: eg_ptmkż » 28 sie 2008, 17:21

Zarząd spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2008 r. zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany do Umowy Spółki. Jedną ze zmian jest wprowadzenie nowej nazwy spółki.

W związku z powyższym z dniem 13 sierpnia 2008 r. dotychczas obowiązująca nazwa przedsiębiorstwa „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.” uległa zmianie na: „Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.”.

źródło: WKD, 27 sierpnia 2008
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Media o kolei - PKP WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA [grupa PKP]

Postautor: eg_ptmkż » 02 maja 2008, 13:56

Tu znajdą się wszystkie wątki dotyczące tego przewoźnika kolejowego.

Obrazek PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
[center]
OFICJALNA STRONA PKP WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ Sp. z o.o. [/center]

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim została utworzona aktem założycielskim, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000r. w formie aktu notarialnego jako Spółka ze 100%-owym udziałem PKP S.A. w kapitale zakładowym. Dnia 29 grudnia 2000r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy i rozpoczęła samodzielną działalność gospodarczą 1 lipca 2001 roku.Trasa WKD wiedzie przez obszary gmin: Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek oraz dzielnice m.st. Warszawy: Włochy, Ochota i Śródmieście. Linia z Warszawy do Grodziska liczy 32,8 km,a jej odgałęzienie do Milanówka - 3 km.
Od momentu rozpoczęcia działalności w nowych strukturach, Spółka realizuje szereg inwestycji związanych z bezpieczeństwem i ochroną podróżnych, takich jak:
• wyposażenie maszynistów w telefony komórkowe pozwalające na natychmiastową reakcję w razie ewentualnego zagrożenia
• zawarcie umowy z licencjonowaną agencją ochrony, do której obowiązków należy: ochrona życia i zdrowia podróżnych, dozór nad obszarem kolejowym, zabezpieczenie przed dewastacją obiektów WKD i taboru kolejowego, patrolowanie linii kolejowej. Ochrona reaguje na wszelkie próby wandalizmu, usuwa narkomanów, bezdomnych i inne osoby zakłócające porządek
• monitorowanie siedziby Spółki wraz z zapleczem technicznym przy ulicy Batorego w Grodzisku Maz.,oraz 5 stacji i przystanków osobowych
• wprowadzenie monitoringu w niektórych pociągach. W pociągu zainstalowane są kamery, z których obraz przekazywany jest bezpośrednio do kabiny maszynisty. Przedsięwzięcie to jest sukcesywnie realizowane w kolejnych pociągach.

Zarząd Warszawskiej Kolei Dojazdowej dba nie tylko o bezpieczeństwo podróżnych, ale również o estetykę i wizerunek stacji oraz przystanków osobowych. Wymienione zostały wiaty na przystankach oraz zmieniona nawierzchnia peronów m.in. na p.o. Grodzisk Maz. Radońska i Okrężna, Milanówek-Grudów, Podkowa Leśna Główna, Komorów, Pruszków, Warszawa Salomea, Warszawa Aleje Jerozolimskie oraz Warszawa Ochota.
Sukcesywnie wymieniana będzie nawierzchnia peronów na pozostałych przystankach.
Spółka wyremontowała i zmodernizowała budynki dworcowe w Grodzisku Maz., Podkowie Leśnej, Komorowie, Pruszkowie, Michałowicach, odnowiła stacje Warszawa Śródmieście WKD i przystanki osobowe: Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota.
Został wprowadzony nowy plan taryfowy dzielący trasę przejazdu na trzy strefy czasowe (każda po 19 minut), a ponadto rozbudowano system ulg na przejazdy honorowane przez WKD. Cała oferta przewozowa jest konstruowana oraz ulepszana z myślą o oczekiwaniach i potrzebach pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
W dniu 27 lutego 2004r. spółka otrzymała:
• licencję (nr WPR/042/2004) na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy,
• licencję (nr WPO/043/2004) na wykonywanie przewozów kolejowych osób.
30 września 2005 r. zakończył się prowadzony od 2003 r. przez PKP S.A. proces prywatyzacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej. WKD jest pierwszym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym z Grupy PKP, który zmienił w 100% właściciela i opuścił holding PKP. Nowym właścicielem Spółki jest Konsorcjum Samorządowe w skład którego wchodzi Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i sześć gmin leżących na trasie WKD.
W dniu 27 września 2007 r. własność wszystkich udziałów Spółki przeszła z PKP S.A. na nowych właścicieli (bez m. st. Warszawy) w następujący sposób:
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 8911 udziałów - 73,0%
- Gmina i Miasto Pruszków - 1099 udziałów - 9,0%
- Miasto Podkowa Leśna - 494 udziały - 4,0%
- Gmina Grodzisk Mazowiecki - 599 udziałów - 4,9%
- Gmina Milanówek - 316 udziałów - 2,6%
- Gmina i Miasto Brwinów - 600 udziałów - 4,9%
- Gmina Michałowice - 200 udziałów - 1,6%
Obecnie Spółką kieruje Zarząd w składzie:
• Grzegorz Dymecki - Prezes Zarządu
• Jolanta Dałek - Członek Zarządu

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Przedmiotem działalności podstawowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. jest organizowanie przewozów pasażerskich na linii Warszawa Śródmieście WKD –Grodzisk Mazowiecki Radońska z odgałęzieniem w Podkowie Leśnej do Milanówka oraz zarządzanie liniami kolejowymi:
Nr 47 - Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska
Nr 48 - Podkowa Leśna - Milanówek Grudów
Nr 512 - Pruszków – Komorów (Łącznica)
Spółka zapewnia w ciągu dnia obsługę przewozową dla ok. 25 tys. pasażerów zamieszkałych w 6 gminach i 3 dzielnicach Warszawy. Trasa wiedzie przez obszary następujących jednostek administracyjych - dzielnice: Warszawa Śródmieście,Warszawa Ochota, Warszawa Włochy, oraz gminy: Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek.
Ogólna długość linii WKD wynosi ok. 35 km, w skład której wchodzi 28 stacji i przystanków osobowych. Na 8 z nich prowadzona jest odprawa podróżnych.


:arrow: Zeskanowany materiał reklamowy dostępny podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2007

[center]Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 10:01 przez eg_ptmkż, łącznie zmieniany 3 razy.

Wróć do „Media o kolei”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości